Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Ενημέρωση για σύσκεψη στο ΑΠΣ στις 26/4 απο την ΠΟΣΠΥΔ


Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Α.Π.Σ.
Παρόντες το Προεδρείο της ΠΟΠΥΣΥΠ, ο κ. Καβέτσος, κ. Αφάλης, κ. Σπανέας, κ. Κουτσούκος, κ. Μπίκας, κ. Αραθυβάς. Συζητήθηκαν εργασιακά θέματα κυρίως των Π.Π.Υ. Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν οι παρακάτω:

 1. Συμφωνήθηκε να χορηγούνται άδειες των Π.Π.Υ. όπως και του μόνιμου προσωπικού, δηλ. 45 ημερολογιακές ημέρες.
 2. Σχετικό Π.Δ. για τις άδειες των μονίμων έχει ήδη πάει στο Εθνικό Τυπογραφείο και αναμένεται η έκδοσή του. Θα ισχύσει για τους μόνιμους και μετά θα ισχύσει και για εμάς. Παραμένουν σε εκκρεμότητα μειωμένο ωράριο, άδεια λοχείας κ.λ.π. όπως μας είπαν.
 3. Τα κενά του Π.Σ. κατά τα λεγόμενα του κ. Αρχηγού είναι 140 άτομα, το 50% είναι 70, στα 3 χρόνια είναι 210 άτομα. Οι επιλαχόντες είναι 750 συνεπώς 500 άτομα μένουν εκτός. Άρα πρέπει να βρεθεί λύση για όλους τους επιλαχόντες. Δεδομένων και των ερμηνειών του ΠΡΟ.ΠΟ. για νέο διαγωνισμό κ.λ.π. είτε ότι οι Ακαδημίες είναι κλειστές, οπότε ούτε για τους 210 προβλέπεται απορρόφηση για τα έτη 2013-2014. Αίτημα προς Γ.Λ.Κ., Υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης για επιλαχόντες δεν έχει γίνει!!! Επιμείναμε να προωθηθεί το σχετικό θέμα προς το Υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης.
 4. Έγινε εκτενής διάλογος και επιμονή μας για εφαρμογή του Ν.1157/81 για το θέμα των αργιών και το πρόσφατο έγγραφο της ΠΟΠΥΣΥΠ για τις αργίες. Συμφωνήθηκε και ήδη γράφτηκε η διαταγή και αναμένονται υπογραφές ώστε οι αργίες δεν δουλεύονται και δεν μεταφέρονται.
  Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Ν.1157/81 όπως μνημονεύεται και στη διαταγή ου Α.Π.Σ. 9459/16.03.87 στο αν αναφέρεται στο Άρθρο 1, παράγρ. 10 « εις τους τυχόν απασχολούμενους κατά Σάββατον ή Δευτέραν, κατά περίπτωσιν, παρέχεται υποχρεωτικώς αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως κατά την Δευτέραν της αρξαμένης την Κυριακήν εβδομάδος ή κατά το Σάββατον της ιδίας εβδομάδος, αντιστοίχως.
  Εν περιπτώσει συμπτώσεως αργίας ή ημιαργίας τινός περιλαμβανομένης εις το εορτολόγιον των δημοσίων υπηρεσιών, ή κατά Δευτέραν ή Σάββατον, κατά περίπτωσιν, ανάπαυσις μετατίθεται εις άλλην ημέραν της εβδομάδος, καθοριζομένην υπό της υπηρεσίας», «κατά την ημέραν της αναπαύσεως ο εργαζόμενος οφείλει να απασχοληθή εάν κληθή υπό της υπηρεσίας λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης μη δυναμένης να αναβληθή.
  Εις την περίπτωσιν ταύτην χορηγείται ετέρα ημέρα αναπαύσεως, καθοριζομένη υπό της υπηρεσίας, κατ’άλλην εργάσιμον ημέραν εντός της προσεχούς εβδομάδος.
  Κατά τον χρόνο της ημέρας αναπαύσεως δεν επιτρέπεται απασχόλησις υπό μορφήν υπερωριακής, υπερεργασιακής ή άλλης μορφής προσθέτου εργασίας, εκτός αν πρόκειται προς συμπλήρωσιν φυλακών εργασίας (βάρδιας)», «το Σάββατον ή η Δευτέρα κατά περίπτωσιν, δεν θεωρούνται ως ημέραι αργίας (εξαιρέσιμοι) και δεν καταβάλλονται εις τους απασχολουμένους κατά τας ημέρας ταύτας αι υπό τη κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμεναι προσαυξήσεις» και ημέρες αργίες βάσει Ν.1157/81 είναι Άρθρο 11, παράγρ. α+β. «α) Ημέραι αργίας: Η Εθνική εορτή, η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνεια, η των Τριών Ιεραρχών διά τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μέγα Σάββατο, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαϊου, η του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής), η της Κοιμήσεως τη Θεοτόκου, η 17η Νοεμβρίου διά τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τας Ανωτέρας Σχολάς, η πρώτη και δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων και άπασαι αι Κυριακαί» «β) Ημέραι ημιαργίας: Η παραμονή των Χριστουγέννων, η παραμονή του Νέου Έτους, η παραμονή των Θεοφανείων και η Μεγάλη Πέμπτη. Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν».
 5. Στον επιτελικό σχεδιασμό οι προτάσεις του Α.Π.Σ. προς την πολιτική ηγεσία ήταν μονιμοποίηση έως 35 χρονών όσων έχουν τα τυπικά προσόντα.
 6. Το νομοσχέδιο περί αναδιάρθρωση βρίσκεται στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής και αναμένεται μετά το Πάσχα με αρκετές αλλαγές και απαλοιφή άρθρων από αυτό που παρουσιάστηκε στη διαβούλευση.
 7. Σχετικά με την τηλεφωνία, έχουν κατατεθεί οι προσφορές από COSMOTE, WIND, VODAFONE. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλέον πάγιο στις νέες συνδέσεις.
 8. Οι πληρωμές ορίζονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και έχουν οριστεί για τις 10 του εκάστοτε μηνός είτε είναι Πάσχα ή οποιαδήποτε άλλη γιορτή. Επιμείναμε να εξαντληθούν τα περιθώρια, εάν υπάρχει τρόπος, για πληρωμή νωρίτερα λόγω Πάσχα αλλά μας είπαν ότι δεν υπάρχει τρόπος.
 9. Σχετικά με την εξομοίωση μισθών με άλλες κατηγορίες εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας. Το κόστος των Π.Π.Υ. ετησίως εκτιμάται από πρόχειρη μελέτη σε 18.000 € περίπου ενώ το Α.Π.Σ. εκτιμάει σε 17.440 € ανά Π.Π.Υ. ανά έτος ενώ για τους ειδικούς φρουρούς εκτιμάται σε 18.500€ περίπου ενώ το Αρχηγείο εκτιμά σε 19.700 €, δηλ. αντιστοιχεί περίπου 1.700 € ανά Π.Π.Υ. επιπλέον Χ 4.000 ήτοι 6.8 εκ. ευρώ, δηλ. όσο η ενοικίαση ενός ελικοπτέρου. Όμως και αν χρειάζεται αναλογιστική μελέτη που είναι ιδιαίτερα ακριβή θα σας ενημερώσουμε σχετικά όταν υπάρχει κάτι πιο ουσιώδες.
 10. Συζητήθηκαν και ζητήθηκε από το Α.Π.Σ. να επισπεύσει τις διαδικασίες για τις γραφειοκρατικές ενέργειες για την πρόσληψη των συμβασιούχων.