Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Οι προτάσεις της ΠΟΣΠΥΔ


Μέγαρα, 13/12/2012
ΠΡΟΣ:
1) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος κ. Σωτήρη Γεωργακόπουλο
2) Επιτροπή Επεξεργασίας Ν. 3938/2011

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια
2) Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη 


Με το παρόν έγγραφο μας, σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας επί του Ν. 3938/2011. Θα πρέπει να σημειώσουμε, όμως, ότι οι κάτωθι παρατηρήσεις μας διαμορφώθηκαν μόλις εντός 48ώρου, παρ’ ότι πρόκειται για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, καθώς ειδοποιηθήκαμε από το γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής κ. Κανελλόπουλο μόλις χθες, Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 ότι πρέπει να τις καταθέσουμε έως και την Παρασκευή το πρωί. Τούτο δε, καίτοι άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν ενημερωθεί νωρίτερα, εξ όσων γνωρίζουμε. Θεωρούμε ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται επιπόλαια και μεροληπτικά από τον κ. Κανελλόπουλο.
Ειδικότερα οι προτάσεις μας έχουν ως εξής:

  • Άρθρο 15 παρ. 6: Σύμφωνα με όσα μας έχουν γνωστοποιηθεί, οι Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος δεν θα λειτουργήσουν ούτε το έτος 2013 ούτε το έτος 2014. Εντούτοις ο Ν. 3938/2011 (άρθρο 15 παρ. 6) ρητώς ορίζει ότι οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για τρία έτη. Δημιουργείται συνεπώς το εύλογο ερώτημα πως θα απορροφηθούν επιπλέον πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης όταν δεν λειτουργούν οι Σχολές;
Επίσης, στην ίδια παράγραφο του ως άνω Νόμου ορίζεται ότι «ο αριθμός των ως άνω προσλαμβανομένων κατ` έτος δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το 50% του αριθμού των οργανικών θέσεων των μόνιμων πυροσβεστών που κενώθηκαν το προηγούμενο από την πρόσληψη τους έτος». Από τη στιγμή όμως που το Π.Σ. δεν έχει προβεί σε καταγραφή των οργανικών του θέσεων και κενών, καθίσταται προφανώς δυσδιάκριτος ο καθορισμός του ποσοστού 50% που αναφέρει ο Νόμος. Δηλαδή αν δεν έχει καθόλου κενά δεν θα προσλάβει ποτέ π.π.υ;
  • Άρθρο 15 παρ. 8: Ορίζεται ότι «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι κατά το χρόνο πρόσληψης τους δεν είχαν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών». Προκειμένου να εξαλειφθούν οι ανισότητες που παρουσιάζονται σήμερα εντός του ΠΣ με τη δημιουργία δύο ταχυτήτων εργαζομένων (πενταετούς θητείας και μόνιμοι), ανομοιογένεια που παρουσιάζεται σε πολλούς τομείς, όπως π.χ. καθηκοντολόγιο, ωράριο εργασίας, βάρδιες, μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αποδοχές, ασφαλιστικό κλπ, προτείνουμε η ένταξη στο μόνιμο προσωπικό να ισχύσει άμεσα, δηλαδή εντός του 2013. Προτείνουμε επίσης να αυξηθεί το όριο ηλικίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα ισχύοντα όρια συνταξιοδότησης. Αναφορικά δε με τον τρόπο αξιολόγησης του προσωπικού, προτείνουμε να ισχύσει ό,τι ισχύει και για το μόνιμο προσωπικό. Θεωρούμε ότι η ομοιογένεια που θα προκύψει στο Σώμα θα συμβάλλει και στην εύρυθμη και ομαλότερη εν γένει λειτουργία του και μάλιστα άμεσα και εν όψει της αντιπυρικής περιόδου.
  • Άρθρο 15 παρ. 9: Για τους λόγους που αναφέρουμε ανωτέρω προτείνουμε αναφορικά με τα καθήκοντα και τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) να ισχύσουν τα ισχύοντα για το μόνιμο προσωπικό.
  • Άρθρο 15 παρ10: Ορίζεται ότι: «Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού, οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης μετατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό». Προτείνουμε η ρύθμιση αυτή να επεκταθεί πέρα από τις μεταθέσεις και στις μετακινήσεις και τις αποσπάσεις των π.π.υ.
  • Άρθρο 15 παρ. 11: Ορίζεται ότι οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης δεν προάγονται βαθμολογικά. Ο συνδυασμός της διάταξης αυτής με εκείνη της παρ. 15, όπου σημειώνεται ότι «οι μηνιαίες αποδοχές των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης είναι αυτές που λαμβάνουν ως εποχικοί πυροσβέστες ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους και την οικογενειακή τους κατάσταση», έχει οδηγήσει σε σαφή υποβάθμιση του μισθολογικού επιπέδου των πενταετούς θητείας πυροσβεστών, καθώς πλέον έχουν περικοπεί τα επιδόματα που χορηγούνταν βάσει της ΣΣΕ. Για το λόγο αυτό προτείνουμε οι αποδοχές των π.π.υ. να είναι αντίστοιχες του μονίμου προσωπικού.
  • Άρθρο 15 παρ. 13: Ορίζεται ότι «Στους Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες, με τη διαφορά ότι αντί της απόταξης επιβάλλεται σε αυτούς η ποινή της απόλυσης, η οποία εκτελείται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την πρόσληψη τους». Για τους ίδιους λόγους που αναφέρουμε, δηλαδή για λόγους ισότητας και ομοιογένειας του προσωπικού του ΠΣ, προτείνουμε να ισχύσει ό,τι ισχύει και για το μόνιμο προσωπικό.
  • Άρθρο 15 παρ. 14: Ορίζεται ότι «Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης απολύονται επίσης από την υπηρεσία στις εξής περιπτώσεις:{…} δ) για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και για τους πυροσβέστες». Η διάταξη αυτή πρέπει να απαλειφθεί, γιατί έρχεται σ’ ευθεία αντίθεση με εκείνη της παρ. 17 , όπου ορίζεται ότι «Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον κρίνονται σωματικά ανίκανοι για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας». Τούτο δε, καθώς δημιουργείται το παράδοξο από τη μία πλευρά να προβλέπεται στο νόμο ότι οι πενταετούς θητείας πυροσβέστες που κρίνονται σωματικά ανίκανοι θα αξιοποιούνται σε θέσεις γραφείου και από την άλλη πλευρά ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας θα απολύονται προφανώς μετά το πέρας της πενταετίας. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να ισχύσει ό,τι ισχύει και στο μόνιμο προσωπικό.
  • Άρθρο 15 παρ15Όπως προαναφέραμε όσον αφορά στις αποδοχές των πενταετούς θητείας πυροσβεστών θα πρέπει να ισχύσουν τα του μόνιμου προσωπικού.

Οι ανωτέρω σκέψεις μας αποτελούν σε πρώτη φάση τις αρχικές μας προτάσεις επί του Ν. 3938/2011 και αναμένουμε σε δεύτερη φάση και κατά την εξέλιξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής να σας τις αναλύσουμε λεπτομερέστερα, επιφυλασσόμενοι για παράθεση περαιτέρω εξειδικευμένων προτάσεων κατόπιν θεσμικής ενημέρωσης των μελών μας.