Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΕ ΦΕΚ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΔΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ!!! ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΟΚΕΦΑΛΟΙ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Με την αριθμ. 44056οικ., Φ.300.2/18.07.2012 απόφαση
Προϊστάμενου Β΄ Κλάδου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος που εκδόθηκε σύμφωνα με: α. τις διατάξεις
του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντι.
μετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61),
β. τις διατάξεις της αριθμ. 12077/15.7.2011 υπουργικής
απόφασης «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης
Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β΄ 1618), γ..
την αριθμ. 34671 φ.300.2/28.7.2011 απόφαση Αρχηγού
Π.Σ. «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο
Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) πυρο.
σβεστών πενταετούς υποχρέωσης», δ.. την αριθμ. 3708
φ.300.2/20.01.2012 απόφαση Α.Π.Σ. «Πρόσληψη τεσσάρων
χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης
στο Πυροσβεστικό Σώμα». (Φ.Ε.Κ. τ. Γ΄ 26/23.01.2012) και
ε.. την αριθμ. 19075οικ. φ.300.2/9.4.2012 απόφαση Προ.
ϊστάμενου Β΄ Κλάδου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος «Διαγραφή Πυροσβεστών Πενταετούς Υπο.
χρέωσης». (Φ.Ε.Κ. 546 τ. Γ΄/’25.5.2012), τροποποιείται η
ανωτέρω (ε) σχετική και επαναπροσλαμβάνονται στο
Πυροσβεστικό Σώμα οι παρακάτω Πυροσβέστες Πεντα.
ετούς υποχρέωσης ως εξής:

Σύμφωνα με την από 09.04.2012 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της 11133 οικ.Φ.300.2/02.03.2012
απόφασης του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Α.Π.Σ. από το ΣΤ΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
1. ΦΡΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σύμφωνα με την από 11.04.2012 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της 11133 οικ.Φ.300.2/02.03.2012
απόφασης του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Α.Π.Σ. από το Δ΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
1. ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σύμφωνα με την από 23.04.2012 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της 11133 οικ.Φ.300.2/02.03.2012
απόφασης του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Α.Π.Σ. από το Ε΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σύμφωνα με την από 11.04.2012 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της 11133 οικ.Φ.300.2/02.03.2012
απόφασης του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Α.Π.Σ. από το Δ΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
1. ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σύμφωνα με την από 27.04.2012 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της 11133 οικ.Φ.300.2/02.03.2012
απόφασης του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Α.Π.Σ. από το Δ΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
1. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σύμφωνα με την από 23.04.2012 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της 11133 οικ.Φ.300.2/02.03.2012
απόφασης του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Α.Π.Σ. από το Δ΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
1. ΠΑΛΗΜΑΡΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σύμφωνα με την από 26.04.2012 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της 11133 οικ.Φ.300.2/02.03.2012
απόφασης του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Α.Π.Σ. από το Ε΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
1. ΔΑΒΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σύμφωνα με την από 9.05.2012 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της 11133 οικ.Φ.300.2/02.03.2012
απόφασης του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Α.Π.Σ. από το Δ΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
1. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Σύμφωνα με την από 23.04.2012 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της 11133 οικ.Φ.300.2/02.03.2012
απόφασης του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Α.Π.Σ. από το ΣΤ΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
1. ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σύμφωνα με την από 18.05.2012 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της 11133 οικ.Φ.300.2/02.03.2012
απόφασης του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Α.Π.Σ. από το Γ΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
1. ΣΙΜΟΓΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σύμφωνα με την αριθμ. 102/2012 απόφαση του Τμήματος A3 Ακυρωτικού (Σε Συμβούλιο) του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιώς.
1. ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σύμφωνα με την από 21.05.2012 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της 11133 οικ.Φ.300.2/02.03.2012
απόφασης του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Α.Π.Σ. από το Γ΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
1. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σύμφωνα με το από 30.03.2012 πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ που εξέδωσε η Στρα.
τολογική Υπηρεσία Ηπείρου
1. ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σύμφωνα με το από 09.03.2012 πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ που εξέδωσε η Στρα.
τολογική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας
1. ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Λόγω διόρθωσης, από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, των αντιγράφων ποινικών Μητρώων δικαστικής
Χρήσης.
1. ΓΙΑΛΚΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4. ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
5. ΡΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 61142/24.7.2012) .
Ο Προϊστάμενος Β΄ Κλάδου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ:Forest Firefighters Greece