Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Απάντηση του ΑΠΣ σε έγγραφα της ΠΟΣΠΥΔ

Επί των τιθέντων στα με αριθμό πρωτοκόλλου 5, 34, 36, 46, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 131, 140, 141, 142 και 143 έγγραφα της ΠΟΣΠΥΔ, το ΑΠΣ απάντησε τα παρακάτω. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί ορθή επανάληψη αυτού που διάφορα blog αναπαρήγαγαν σε αρχική μορφή, χωρίς μάλιστα να παραθέσουν και τα σχετικά ερωτήματα της ΠΟΣΠΥΔ για δικούς τους λόγους...

Επί των τεθέντων ζητημάτων από τα ανωτέρω έγγραφά σας, σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το :
α) Με αριθ. πρωτ. 5, με θέμα την κοινοποίηση των διαταγών ΑΠΣ στην ΠΟΣΠΥΔ, οι διαταγές του Α.Π.Σ. αναρτώνται στο εσωτερικό υπηρεσιακό δίκτυο psnet.gr, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέσω των Υπηρεσιών του Σώματος.
β) Με αριθ. πρωτ. 34, με θέμα τη διαγραφή Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης λόγω ποινικού μητρώου, τα σχετικά με τα κωλύματα κατάταξης ζητήματα που αφορούν το ποινικό μητρώο των υποψηφίων ορίζονται εξαντλητικά στο Κεφάλαιο Β΄ 3 της Προκήρυξης.
γ) Με αριθ. πρωτ. 36, με θέμα την πρόσληψη των μονίμων πυροσβεστών, η διαδικασία πρόσληψης των 725 Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων έχει διακοπεί κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή, λόγω της αναστολής προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο.
δ) Με αριθ. πρωτ. 46, με θέμα την έκδοση διαταγής για την πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης για το έτος 2012, το εν λόγω αίτημα υπεγράφη με το υπ. αριθ. 2/22558/11-4-2012 έγγραφο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν. 2190/1994 στο ΣτΕ για έγκριση όπως προβλέπεται για την προεκλογική περίοδο.
ε) Στο από 21-3-2012 έγγραφο της ΠΟΣΠΥΔ, με θέμα τη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας, σας γνωρίζουμε ότι έχει απαντήσει σχετικά η Διεύθυνση Οικονομικών Α.Π.Σ. με το υπ. αριθ. 56880/8-5-2012 έγγραφο.
στ) Με αριθ. πρωτ. 100, τα σχετικά με τις στολές των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης ρυθμίζονται με την 38568/ οικ. Φ 109.14 / 4-1-2012 ΚΥΑ Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.
ζ) Με αριθ. πρωτ. 101, που αφορά την υγειονομική περίθαλψη, τα σχετικά με το θέμα περίθαλψης και εισόδου στο 251 ΓΝΑ και τα λοιπά στρατιωτικά νοσοκομεία ρυθμίζονται με σαφήνεια με την υπ. αριθ. 25421/ Φ 200.12 / 9-5-2012 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ., η οποία θα κοινοποιηθεί σύντομα.
η) Με αριθ. πρωτ. 102, με θέμα τις άδειες των ΠΠΥ, τα σχετικά με τις άδειες των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης ρυθμίζονται από το άρθρο 15§9 του ν. 3938/2011.
θ) Με αριθ. πρωτ. 103, με θέμα τα καθήκοντα των ΠΠΥ, τα σχετικά με τα καθήκοντα των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης ρυθμίζονται από την υπ. αριθ. 13533/ Φ 105.10 / 4-4-2012 Διαταγή Α.Π.Σ.
ι) Με αριθ. πρωτ. 104, που αφορά τους φοιτούντες σε νυχτερινά Λύκεια και είναι κάτω των 40 ετών, το εν λόγω ζήτημα είναι υπό εξέταση.
ια) Με αριθ. πρωτ. 105, με θέμα την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΠΥΔ των εγγράφων του psnet, τα θέματα χειρισμού της συνδικαλιστικής ιστοσελίδας σας είναι θέμα της ΠΟΣΠΥΔ.
ιβ) Με αριθ. πρωτ. 117, τα σχετικά με τη χορήγηση εκτός έδρας ζητήματα ρυθμίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2485/1999.
ιγ) Με αριθ. πρωτ. 119 και 143, με θέμα τα ισχύοντα για το ωράριο, τα σχετικά με το ωράριο εργασίας των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης ρυθμίζονται με την υπ. αριθ. 17850/ οικ. Φ 105.6 / 11-4-2012 Διαταγή Α.Π.Σ. και τους οικονομικούς περιορισμούς αναφορικά με την εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και αργίες, τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και την απαίτηση για ενισχυμένη απογευματινή βάρδια λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών κατά τις συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και για εκπομπή μεγαλύτερου αριθμού περιπολικών, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
ιδ) Με αριθ. πρωτ. 120, με θέμα την υγειονομική περίθαλψη, σχετικά με την Υγειονομική περίθαλψη των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης ρυθμίζονται από το άρθρο 15 παρ. 16 του ν. 3938/2011.
ιε) Με αριθ. πρωτ. 122, που αφορά τα θέματα των μεταθέσεων, τα σχετικά με τις μεταθέσεις των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης ρυθμίζονται από το άρθρο 15&10 του ν. 3938/2011.
ιστ) Με αριθ. πρωτ. 123, που αφορά το νομοθετικό πλαίσιο μισθοδοσίας, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης μισθοδοτούνται σύμφωνα με τα κάτωθι:
Με την υπ’ αριθμ. οικ. 2/13917/0022 από 23-2-2012 (ΦΕΚ. 414 τ. Β΄) Κ.Υ.Α. Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο. Αντίστοιχα έχει εκδοθεί και η υπ’ αριθμ. οικ. 2/17589/0022 από 29-2-2012 (ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-7Ν1) ερμηνευτική εγκύκλιος της Δνσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ.
Με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. επεκτείνονται συγκεκριμένες διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου, όπως αυτό καθορίζεται με το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ. 226 τ. Α΄) και την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022 από 14-11-2011 (ΑΔΑ: 4577Η-5ΕΤ) και προς το προαναφερόμενο προσωπικό του Δημοσίου.
Διευκρινίζεται ότι, οι διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου εφαρμόζονται κυρίως στους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους, καθώς και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου. Με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος, επεκτείνονται και εφαρμόζονται πλέον, κατά τα οριζόμενα και προς τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και πενταετούς υποχρέωσης της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ. 61. τ. Α΄).
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. οικ. 2/13917/0022/23/02/2012 απόφαση Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών θα αναγνωρισθούν τα έτη προϋπηρεσίας του συμβασιούχου προσωπικού σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2. Για την μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του ν. 4024/2011 λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά έτη (7), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 4 του άρθρου 6 του νόμου.
ιζ) Με αριθ. πρωτ. 140, με θέμα την Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τους υποψήφιους Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ου έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ως ικανοί κατηγορίας Ι2, Ι3 και Ι4, αναμένεται η απόφαση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία θα προωθηθεί στη συνέχεια στη νέα ηγεσία Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για αποδοχή η μή.
ιη) Με αριθ. πρωτ. 141, που αφορά την παροχή εργασίας την Κυριακή 6/5/2012, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία, το σύνολο των πυροσβεστικών υπαλλήλων ετέθη σε κατάσταση επιφυλακής λόγω των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.
ιθ) Με αριθ. πρωτ. 142, με θέμα την επιλογή της Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση της πρακτικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που φοιτούν στις σχολές των Βιλίων και της Νάουσας υπέβαλαν Δ.Υ. προκειμένου να εκφράσουν μόνο την επιθυμία τους σχετικά με την Υπηρεσία που επιθυμούν να μεταβούν για την πρακτική εκπαίδευση τους και τη δυνατότητα ικανοποίησης αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τους εκπαιδευτικούς σκοπούς, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την ικανοποίηση της επιθυμίας των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης..