Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣΠΥΔ


ΑΠ.: 84 Μέγαρα: 27-03- 2013
ΠΡΟΣ:
Ειδικό Γραμματέα Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας
κ. Μιχάλη Κανδαράκη

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, εργαζόμαστε στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, η δε Ομοσπονδία μας καλύπτει το σύνολο του κλάδου των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης του ΠΣ
ΑΠ.: 84 Μέγαρα: 27-03- 2013
ΠΡΟΣ:
Ειδικό Γραμματέα Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας
κ. Μιχάλη Κανδαράκη

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, εργαζόμαστε στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, η δε Ομοσπονδία μας καλύπτει το σύνολο του κλάδου των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης του ΠΣ.
Η παρ. 19 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 (ο νόμος με τον οποίο συστήθηκε η κατηγορία προσωπικού στην οποία ανήκουμε) ορίζει ότι: «Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες». Συνεπώς για το ζήτημα του ωραρίου μας, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια ειδικότερη διάταξη στον ως άνω νόμο, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του μονίμου προσωπικού.
Το εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησής μας είναι 37,5 ώρες. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες όμως, οπότε και συνέπεσαν οι αργίες της Καθαράς Δευτέρας και της 25ης Μαρτίου, εργαστήκαμε πέρα του νομίμου ωραρίου μας, καθώς μεταφέρθηκαν οι ανωτέρω ημέρες αργίας.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3996/2011 το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι αρμόδιο για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας της σχετικής ιδίως με τις συνθήκες και τα χρονικά όρια εργασίας σε κάθε χώρο εργασίας, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα διαφυλάξουν τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε αρμοδίως και να μας ενημερώσετε, καθώς πλησιάζουν οι ημέρες του Πάσχα (ημέρες αργίας) και ελλοχεύει ο κίνδυνος το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος να προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας.

Με τιμή
για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας