Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Ενημέρωση για ΠΠΥ που επιθυμούν μεταθέσεις


Συνάδελφοι καλό μήνα.
Όσοι συνάδελφοι εμπίπτον στις διατάξεις των Άρθρων 13, 15 και 22 του Π.Δ. 170/96 (Κανονισμό Μεταθέσεων Προσωπικού) και επιθυμούν μετάθεση να αποστείλουν άμεσα τα χαρτιά στην Υπηρεσία τους με κοινοποίηση και στην:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τμήμα 5ο Εποχικού Προσωπικού
Προκηρύξεων Διαγωνισμών και
Διενέργειας Εξετάσεων
Τηλ. 213.2157695 – Fax 213.7407898
Ας αποστείλουν την αντίστοιχη αίτηση οι συνάδελφοι και στο fax της ΠΟΣΠΥΔ 22960.29144.


Προς διευκόλυνση των συναδέλφων, τα άρθρα 13, 15 και 22 έχουν ως εξής:
Άρθρο 13:
Μεταθέσεις λόγω σπουδών
Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται με αίτηση του υπαλλήλου για σπουδές του ιδίου σε δημόσια Ανώτατη Σχολή ή μέλους της οικογένειάς του σε δημόσια Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και η διάρκειά τους δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των προβλεπομένων ετών φοίτησης συν δύο έτη, τα έτη φοίτησης υπολογιζόμενα από της εγγραφής, “ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφών με τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής” (ΠΡΟΣΘ. ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ "" ΕΔΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ.33/97, ΦΕΚ 35 Α΄). Οι μεταθέσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση, εκτός από την περίπτωση που στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας που επιθυμεί να μετατεθεί ο υπάλληλος δεν προβλέπεται θέση ανάλογη του βαθμού του. Μετάθεση για σπουδές πυροσβεστικού υπαλλήλου σε Ανώτερη Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση εισαγωγής του σ' αυτήν με τη διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων. Στην πόλη όπου ο υπάλληλος μετατίθεται λόγω σπουδών δεν λαμβάνει μόρια, για όσο διάστημα υπηρετεί σ' αυτή, της πόλης λογιζομένης ως πόλης συμφερόντων του. Όταν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη μετάθεση, ο υπάλληλος διέπεται από τις διατάξεις περί μεταθέσεων του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 15:
Αμοιβαίες μεταθέσεις - μεταθέσεις για συνυπηρέτηση
1. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις ενεργούνται μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος κατόπιν αιτήσεώς τους, που υποβάλλεται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία που υπηρετούν, εφόσον ανεξαρτήτως βαθμού εκτελούν τα αυτά καθήκοντα. [Αρχή Τροποποίησης]
"Αμοιβαίες μεταθέσεις μεταξύ Πυροσβεστών επιτρέπονται μόνον εφόσον είναι του ιδίου φύλου, έχουν διοριστεί από τον ίδιο πίνακα κατάταξης και έχουν δηλώσει, ως πόλη συμφερόντων τους, την πόλη στην όποια υπηρετούν" (ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Π.Δ.239/00, ΦΕΚ 201 Α΄) [Τέλος Τροποποίησης]
Δεν επιτρέπεται αμοιβαία μετάθεση με υπάλληλο που έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης καθώς και με υπάλληλο που δεν μετατίθεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Διατάγματος.
Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται εντός τριμήνου από της υποβολής των σχετικών αιτήσεων. Υποβολή νέας αίτησης για αμοιβαία μετάθεση δεν επιτρέπεται, αν δεν παρέλθει έτος από την προηγούμενη μετάθεση.
2. Αμοιβαίες μεταθέσεις επιτρέπονται μόνο στις εξής περιπτώσεις:
α. Μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν σε πόλεις συμφερόντων τους. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παραμονής τους στη νέα Υπηρεσία θεωρείται ως χρόνος παραμονής στην πόλη συμφερόντων τους και μπορεί να διαρκέσει τόσο χρόνο όσο απαιτείται για τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος, προσμετρουμένου και του χρόνου που διήνυσε στην προηγούμενη Υπηρεσία.
β. Μεταξύ υπαλλήλων που δεν υπηρετούν σε πόλη των συμφερόντων τους.
"Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παραμονής τους στη νέα Υπηρεσία προστίθεται στο διανυθέντα στην προηγούμενη Υπηρεσία για τη συμπλήρωση του χρόνου της παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγματος" (ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Π.Δ.150/98, ΦΕΚ 113 Α΄).
3. Οι μεταθέσεις για συνυπηρέτηση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με τη σύζυγό τους δημόσιο υπάλληλο ενεργούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η συνυπηρέτηση από την Υπηρεσία της συζύγου, μόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγρ. 4 του Ν. 286/76 (Α' 78). Ο υπάλληλος που μετατέθηκε σε Υπηρεσία για συνυπηρέτηση με τη σύζυγό του για όσο διάστημα υπηρετεί εκεί δεν λαμβάνει μόρια λογιζομένης της πόλης αυτής ως πόλης συμφερόντων του.
4. Επιτρέπεται η συνυπηρέτηση των πυροσβεστικών υπαλλήλων οπουδήποτε με σύζυγό τους πυροσβεστικό ή πολιτικό υπάλληλο του Σώματος. Στις περιπτώσεις που αμφότεροι οι σύζυγοι είναι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ο νεότερος ακολουθεί υποχρεωτικά τον αρχαιότερο. Σε περίπτωση που ένας εκ των συζύγων είναι πυροσβεστικός υπάλληλος και ο άλλος πολιτικός υπάλληλος του Σώματος, ο πολιτικός υπάλληλος ακολουθεί τον πυροσβεστικό υπάλληλο.
Άρθρο 22:
'Εκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων
1. Εξαιρούνται των μεταθέσεων - αποσπάσεων και υπηρετούν στην πόλη που επιθυμούν οι πολύτεκνοι, οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, οι υπάλληλοι που έχουν την επιμέλεια τουλάχιστον ενός (1) παιδιού και τελούν σε χηρεία, οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, οι διαζευγμένοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός παιδιού, οι ολυμπιονίκες και οι παθόντες εν υπηρεσία "ένεκα ταύτης και δια ταύτην" που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον δικαιολογείται θέση του βαθμού τους στην Υπηρεσία που υπηρετούν.
2. Επίσης δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται χωρίς τη θέλησή τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα."
3. Οι υπάλληλοι που μετατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 12,13,14, 19 παρ.1 και την παρ.1 του παρόντος άρθρου, υπηρετούν στις νέες Υπηρεσίες ως υπεράριθμοι για όσο διάστημα προβλέπεται από αυτά. "Τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων πυροσβεστικού προσωπικού, ή, εφόσον δεν υπάρχουν, των Πρωτοβαθμίων Πανελλαδικής `Εκτασης, υπηρετούν για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους, εφόσον επιθυμούν, στην πόλη έδρα των Συμβουλίων και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων αντίστοιχα" (ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Π.Δ.397/98, ΦΕΚ 276 Α΄) - (ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.14 ΤΟΥ Π.Δ.150/98, ΦΕΚ 113 Α΄).“
4. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εκτός των διατάξεων των άρθρων 10, 11 παραγρ. 7, 12, 13, 14, 16 και 19 δεν έχουν εφαρμογή για τους αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Αντιπυράρχου, οι οποίοι υπηρετούν υποχρεωτικά σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους. Για τους αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Πυράρχου και Αρχιπυράρχου έχουν εφαρμογή μόνο οι διατάξεις του άρθρου 10 και 19 παραγρ. 1 και 2 του παρόντος κανονισμού” (ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.4 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ.33/97, ΦΕΚ 35 Α΄)."
5. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου που κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος διατάγματος, είναι καταρχήν αμετακίνητοι και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων, εκτός των αποσπάσεων για υπηρεσιακούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 και 3 και των περιπτώσεων που αφορούν μεταθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1, για λόγους υγείας, καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου, αμοιβαίων μεταθέσεων μεταξύ τους και συνυπηρετήσεως με σύζυγο πυροσβεστικό υπάλληλο για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 15 παρ.1 και 4 του Κανονισμού Μεταθέσεων.
Σε ότι αφορά τις αποσπάσεις προηγούνται εκείνοι που δεν έχουν ξανά αποσπαστεί και σε όμοιες περιπτώσεις προηγούνται οι νεώτεροι στο βαθμό" (ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.15 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Π.Δ.150/98, ΦΕΚ 113 Α΄).Ειδικά για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους αυτής της παραγράφου σε περίπτωση μετάθεσής τους λόγω καταφανούς υπαιτιότητας επιστρέφουν στην πόλη από την οποία μετατέθηκαν μετά διετία και σε περίπτωση μετάθεσής τους για λόγους υγείας, επιστρέφουν στην πόλη από την οποία μετατέθηκαν, όταν εκλείψουν οι λόγοι υγείας που προκάλεσαν αυτήν.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'