Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

ΦΕΚ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΝΥΧΤΕΣ

Εκδόθηκε το ΦΕΚ που καθορίζει τις Υπερωριακές ώρες, τα Νυχτερινά, τις Κυριακές και μη Εξαιρέσιμες μέχρι και τις 31-12-2012 για τους 4000 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

ΕΚΤΟς ΕΔΡΑς - ΥΠΕΡΩΡΙΕς - ΚΥΡΙΑΚΕς ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ http://forest-fighter-stereas.blogspot.gr


(Με λεπτομέρειες για να μην ψάχνετε στο ΦΕΚ)

- Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης πουπροσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με σχέση εργασίας Δημόσιου Δικαίου για πενταετή θητεία, συνολικού αριθμού 4.000 ατόμων για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012, ως ακολούθως: Μέχρι έντεκα (11) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες καθώς και στα Αερομεταφερόμενα Τμήματα της 5ης ΕΜΑΚ, 3ης ΕΜΑΚ, Π.Υ. ΒΙΠΕ Βόλου, Δ.Π.Υ. Κέρκυρας, Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, Π.Υ. Αργοστολίου, Π.Υ. Κοζάνης, Π.Υ. Μυτιλήνης, Π.Υ.
Ρόδου, Π.Υ. Σάμου και Π.Υ. Χίου. (Σύνολο 40.304 ώρες για 3.664 άτομα).

-Μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν στα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα της 1ης ΕΜΑΚ, 2ης ΕΜΑΚ, 6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και Π.Υ. Τριπόλεως. (Σύνολο 30.240 ώρες για 336 άτομα).
- Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του ανωτέρω προσωπικού, συνολικού αριθμού 4.000 ατόμων για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012, ως ακολούθως:
- Μέχρι εκατόν πενήντα οκτώ (158) ώρες για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν στα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα της 1ης ΕΜΑΚ, 2ης ΕΜΑΚ, 6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και Π.Υ. Τριπόλεως για το έτος 2012. (Σύνολο 53.088 ώρες για 336 άτομα).
- Μέχρι ενενήντα οκτώ (98) ώρες για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν στις Υπηρεσίες που στελεχώνουν περιπολικά οχήματα τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση καθώς για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν στα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα της 5ης ΕΜΑΚ, 3ης ΕΜΑΚ, Π.Υ. ΒΙΠΕ Βόλου, Δ.Π.Υ. Κέρκυρας, Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, Π.Υ. Αργοστολίου, Π.Υ. Κοζάνης, Π.Υ. Μυτιλήνης, Π.Υ. Ρόδου, Π.Υ. Σάμου και Π.Υ. Χίου για το έτος 2012. (Σύνολο 213.738 ώρες για 2.181 άτομα).
- Μέχρι σαράντα πέντε (45) ώρες για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν στις Υπηρεσίες οι οποίες δεν στελεχώνουν περιπολικά οχήματα σε 24ωρη βάση αλλά καθίσταται αναγκαία η εργασία αυτών κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών για την κάλυψη έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών για το έτος 2012. (Σύνολο 66.735 ώρες για 1.483 άτομα).
- Την καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για όλους τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012, μέχρι ογδόντα δύο (82) ώρες συνολικά ο καθένας. (Σύνολο328.000 ώρες για 4.000 άτομα).

- Ο συνολικός αριθμός ωρών για 4.000 άτομα που θα απασχοληθούν υπερωριακά, νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμες κατά τα ως άνω οριζόμενα ανέρχεται στις επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εκατόν πέντε ώρες (732.105 ώρες).
- Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, ημερήσιας εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων μέχρι 732.105 ώρες συνολικά για 4.000 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και ανέρχονται στο ποσό των 1.860.512,10 €, θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώματος με Ε.Φ. 43−120 υπό ΚΑΕ 0511 και 0512 οικονομικού έτους 2012.
- Κατόπιν Προτάσεως του Αρχηγού του Π.Σ. και Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, δύναται να γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των προβλεπομένων ωρών, για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, με την προϋπόθεση η δαπάνη να βρίσκεται εντός των διαθέσιμων πιστώσεων στους συγκεκριμένους ΚΑΕ του εκτελούμενου Προϋπολογισμού Π.Σ. έτους 2012.